Posledná úprava 01.01.2019

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“) podrobne upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou SYNBIAN s. r. o., IČO: 51 936 984, Nezábudková 808/14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 131351/B (ďalej len „ Poskytovateľ“) a objednávateľom ako zákazníkom Poskytovateľa (ďalej len „Objednávateľ“), ktoré vznikli na základe Licenčnej zmluvy (ďalej len „Zmluva “) k softvéru ako službe (ďalej len „SaaS“) pod názvom CLUBERIO, ktorý slúži na správu a zabezpečenie chodu posilňovne, fitness centra, centra zdravia a krásy alebo akéhokoľvek iného športového centra a centra zameraného na zdravie, krásu, životosprávu atď. (ďalej všetko len „Centrum“).

1.2. Poskytovateľ prostredníctvom SaaS CLUBERIO primárne odplatne (s výnimkou bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO podľa článku 4 VOP) poskytuje Objednávateľovi službu virtuálneho zhromažďovania, spracovania, uchovávania a ukladania dát za účelom správy a zabezpečenia chodu Centra, a to v rozsahu rôznych balíkov a doplnkov SaaS CLUBERIO.

1.3. Tieto VOP bližšie upravujú aj práva a povinnosti Zmluvných strán pri uzatvorení Zmluvy k bezplatnej verzii, na ktorú sa vzťahuje tento článok 1 a článok 4 VOP; iné články a body VOP sa na bezplatnú verziu vzťahujú iba v prípade, ak sa na tieto články a/alebo body VOP vo vzťahu k bezplatnej verzii výslovne odkazuje v týchto VOP.

1.4. Špecifikácia SaaS CLUBERIO, jednotlivé Balíky vrátane rozsahu ich funkcií, doplnky, cena a iné informácie sú špecifikované Poskytovateľom na jeho webovej stránke.

1.5. Pojmy použité v Zmluve a VOP so začiatočným veľkým písmenom majú význam definovaný nižšie:

1.5.1. „Balík“ predstavuje Poskytovateľom zostavený rozsah funkcií SaaS CLUBERIO, ktoré bude vybraný Balík vždy obsahovať a plniť. Jednotlivé Balíky sú odplatné a odlišujú sa počtom obsiahnutých funkcií a cenou; Balíky sú zostavené od najnižšieho Balíka (plní najmenej funkcií) po najvyšší Balík (plné najviac funkcií). Každý Balík môže, ale nemusí byť, rozšírený objednaním si ďalších voliteľných Doplnkov za príplatok.

1.5.2. „Bezplatná verzia“ je verzia SaaS CLUBERIO ponúkaná Poskytovateľom zadarmo za účelom vyskúšania si niektorých funkcií SaaS CLUBERIO potenciálnym budúcim objednávateľom počas krátkeho časového obdobia špecifikovaného na webovej stránke Poskytovateľa; bližšie práva a povinnosti Zmluvných strán pri uzatvorení Zmluvy k Bezplatnej verzii sú obsahom článku 4 VOP.

1.5.3. „Cenník“ predstavuje aktuálny cenník jednotlivých Balíkov a Doplnkov, ktorý je prístupný na webovej stránke Poskytovateľa.

1.5.4. „Centrum“ má význam špecifikovaný v bode 1.1 VOP.

1.5.5. „Deň účinnosti“ je deň nasledujúci po dni zaplatenia prvej elektronickej faktúry vystavenej Poskytovateľom a uhradenej Objednávateľom v zmysle článku 6 VOP; k uvedenému Dňu účinnosti Zmluva, uzatvorená medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, nadobúda účinnosť.

1.5.6. „Deň spustenia“ je deň, ku ktorému vzniká Objednávateľovi právo začať využívať SaaS CLUBERIO prostredníctvom svojho individuálneho Konta.

1.5.7. „Doplnok“ alebo „Doplnky“ predstavujú funkcie, ktoré je možné plniť pomocou SaaS CLUBERIO; niektoré takéto funkcie sú už priamo zahrnuté v Balíku v rozsahu určenom Poskytovateľom, iné funkcie je možné si vybrať a objednať individuálne za príplatok ako Doplnky k Balíku.

1.5.8. „Helpdesk“ je doplnková služba údržby a podpory, ktorú Poskytovateľ zadarmo poskytuje k využívaniu SaaS CLUBERIO.

1.5.9. „Informácie“ sú všetky informácie, údaje, dokumenty a dáta, ktoré Objednávateľ, resp. Používatelia - za účelom ich digitálneho zhromažďovania, spracovania, archivovania, vytvárania štatistík, exportovania a iného využívania SaaS CLUBERIO - elektronicky uložili do SaaS CLUBERIO na Server prostredníctvom používateľského rozhrania tejto služby cez Konto Objednávateľa.

1.5.10. „Konto“ predstavuje virtuálny priestor každého Objednávateľa na Serveri za účelom využívania ním objednaného Balíka SaaS CLUBERIO a prípadných Doplnkov, ku ktorému má výlučný prístup Objednávateľ a v určenom rozsahu aj Používatelia.

1.5.11. „Licencia“ na účely Zmluvy a týchto VOP predstavuje súhlas Poskytovateľa udelený Objednávateľovi na dočasné používanie SaaS CLUBERIO v rozsahu vybraného Balíka a prípadných Doplnkov spôsobom uvedeným v Zmluve a týchto VOP.

1.5.12. „Nápoveda“ na účely Zmluvy a týchto VOP predstavuje sprievodcu nastavením a ovládaním SaaS CLUBERIO, ktorý je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa.

1.5.13. „Objednávateľ“ je osoba, ktorá si postupom špecifikovaným v týchto VOP záväzne objednala vybraný Balík, resp. Bezplatnú verziu SaaS CLUBERIO od Poskytovateľa.

1.5.14. „Platobné obdobie“ predstavuje časové obdobie, za ktoré bude Objednávateľ platiť Poskytovateľovi cenu za zvolený Balík a Doplnok/Doplnky.

1.5.15. „Poskytovateľ“ je spoločnosť špecifikovaná v bode 1.1 VOP.

1.5.16. „Používatelia“ sú osoby autorizované Objednávateľom alebo inou osobou, ktorá má Objednávateľom udelené autorizačné oprávnenie na pridávanie Používateľov na užívateľský prístup ku Kontu Objednávateľa v rozsahu niektorých funkcií Balíka a prípadných Doplnkov, ku ktorým im bol udelený prístup.

1.5.17. „Pracovné dni“ znamenajú pondelok až piatok (8:00 až 20:00 SEČ) okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

1.5.18. „Rozhodné obdobie“ znamená časovo vymedzené obdobie prístupu Objednávateľa k Balíku SaaS CLUBERIO určené na základe obdobia viazanosti zvoleného v Registračnom formulári, ktoré trvá odo Dňa spustenia až do času ukončenia tohto prístupu zánikom Zmluvy podľa článku 5 týchto VOP.

1.5.19. „SaaS“ znamená skratku pre “ Software as a Service“, t.j. softvér poskytovaný ako služba.

1.5.20. „SaaS CLUBERIO“ alebo „ CLUBERIO“ predstavuje softvér poskytovaný Poskytovateľom ako služba, a to prostredníctvom vzdialeného prístupu Objednávateľa k tomuto softvéru; s tým, že tento softvér je prevádzkovaný, spravovaný, updatovaný Poskytovateľom a je uložený na Serveri zabezpečenom Poskytovateľom za účelom sprístupnenia a umožnenia užívania softvéru koncovému zákazníkovi (t.j. Objednávateľovi).

1.5.21. „Server“ predstavuje jeden alebo viac cloudových serverov zabezpečených Poskytovateľom, na ktorých sa nachádzajú programové prostriedky pre využívanie SaaS CLUBERIO.

1.5.22. „Registračný formulár“ je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa, ktorý predstavuje záväzné prijatie ponuky Poskytovateľa Objednávateľom na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom v rozsahu niektorého Balíka SaaS CLUBERIO alebo Bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO.

1.5.23. „VOP“ znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky vypracované Poskytovateľom za účelom úpravy vzájomných práv a povinností Zmluvných strán z uzatvorenej Zmluvy.

1.5.24. „Zmluva“ znamená Licenčnú zmluvu špecifikovanú v bode 1.1 VOP.

1.5.25. „Zmluvné strany“ znamenajú Objednávateľ a Poskytovateľ.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Zmluva sa medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (spolu len „ Zmluvné strany“) uzatvára elektronickou formou spôsobom a na základe podmienok upravených v týchto VOP, a to zvolením vybraného Balíka SaaS CLUBERIO na webovej stránke Poskytovateľa, následným vyplnením Registračného formulára Objednávateľom a jeho odoslaním Poskytovateľovi stlačením tlačítka „Záväzne objednať“ na konci Registračného formulára. Takto odoslaný Registračný formulár predstavuje záväzné prijatie ponuky Poskytovateľa Objednávateľom na uzatvorenie Zmluvy s Poskytovateľom, ktorej základné náležitosti sa nachádzajú v textovom znení Zmluvy, v Registračnom formulári a týchto VOP; bližší popis Balíkov a ich funkcií vrátane možných Doplnkov SaaS CLUBERIO je na webovej stránke Poskytovateľa .

2.2. Zmluva a Registračný formulár sa otvára vo webovom prehliadači po výbere konkrétneho Balíka z ponuky dostupných Balíkov SaaS CLUBERIO na webovej stránke Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že vyplní všetky povinné údaje uvedené v Registračnom formulári a že tieto údaje sú presné, úplné a pravdivé (najmä s ohľadom na povinné náležitosti pre vystavenie elektronickej faktúry Poskytovateľom); v opačnom prípade Poskytovateľ nemôže zaručiť poskytnutie SaaS CLUBERIO riadne a včas.

2.3. Súčasťou Registračného formulára je znenie týchto VOP, ktoré sú Objednávateľovi dostupné k prečítaniu a stiahnutiu stlačením odkazu na „Všeobecné obchodné podmienky“ na konci Registračného formulára pri políčku na zaškrtnutie súhlasu s týmito VOP; aktuálne platné znenie VOP je vždy vopred prístupné aj na webovej stránke Poskytovateľa. Objednávateľ berie vopred na vedomie, že návrh Poskytovateľa na uzatvorenie Zmluvy je okrem znenia Zmluvy vymedzený aj znením týchto VOP, ktoré podrobne špecifikujú práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy, a preto bez vyslovenia súhlasu s týmito VOP spôsobom uvedeným v bode 2.4 VOP nedochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

2.4. Súhlas s týmito VOP Objednávateľ potvrdí zaškrtnutím určeného políčka, o tom že súhlasí so znením VOP SaaS CLUBERIO na konci Registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa pred odoslaním Registračného formulára. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje Poskytovateľovi že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením Zmluvy, VOP, právami a povinnosťami Zmluvných strán a s podmienkami používania SaaS CLUBERIO z toho vyplývajúcimi.

2.5. Vyjadrením súhlasu s VOP a uzatvorením Zmluvy sa Objednávateľ zaväzujete, že SaaS CLUBERIO bude používať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a pravidlami EURópskej únie a že nebudete SaaS CLUBERIO používať na žiaden protizákonný účel, či obsah porušujúci autorské práva, ani žiadne iné protiprávne kroky a aktivity.

2.6. Vyjadrením súhlasu s VOP a uzatvorením Zmluvy Objednávateľ berie na vedomie, že SaaS CLUBERIO je chránená autorským právom. Zároveň Objednávateľ berie na vedomie, že práva Objednávateľa vyplývajúce zo Zmluvy a VOP môžu byť ukončené zo strany Poskytovateľa aj výpoveďou Zmluvy podľa bodu 5.3.1 VOP v prípade konania Objednávateľa v rozpore s udelenou Licenciou podľa bodov 3.3 až 3.5 a 3.9 VOP.

2.7. Zmluva sa považuje za platne uzatvorenú okamihom, keď Poskytovateľovi dôjde Objednávateľom vyplnený Registračný formulár. Zmluva nadobúda účinnosť až neskôr, a to Dňom účinnosti podľa bodu 2.9 VOP.

2.8. Uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že má záväzný záujem objednať si Licenciu na používanie SaaS CLUBERIO za podmienok dohodnutých a bližšie špecifikovaných v Zmluve a týchto VOP.

2.9. Potvrdením uzatvorenia Zmluvy zo strany Poskytovateľa je následné zaslanie prvej elektronickej faktúry Objednávateľovi na e-mail, ktorý Objednávateľ vyplnil v Registračnom formulári. Dňom účinnosti Zmluvy je deň nasledujúci po dni zaplatenia prvej elektronickej faktúry vystavenej a uhradenej v zmysle článku 6 VOP.

2.10. Najneskôr ku Dňu účinnosti Zmluvy Poskytovateľ odošle Objednávateľovi na e-mail, ktorý Objednávateľ vyplnil v Registračnom formulári, náhodne vygenerované heslo na prístup do Konta Objednávateľa; prístupové heslo si Objednávateľ môže zmeniť priamo po prihlásení do svojho Konta SaaS CLUBERIO.

2.11. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že záväzok Poskytovateľa podľa Zmluvy a týchto VOP umožniť Objednávateľovi užívanie vybraného Balíka a prípadných Doplnkov SaaS CLUBERIO prostredníctvom individuálneho Konta Objednávateľa (t.j. Deň spustenia) nastane najskôr odo Dňa účinnosti, t.j. až najskôr Dňom účinnosti môže vzniknúť Objednávateľovi právo na prístup do Konta Objednávateľa .

2.12. Objednávateľ však je oprávnený pri vypĺňaní Registračného formulára zvoliť si neskorší Deň spustenia ako je ním predpokladaný Deň účinnosti; v takom prípade vzniká Objednávateľovi právo na prístup do Konta Objednávateľa až Dňom spustenia; avšak, to platí len za podmienky, že takto zvolený Deň spustenia nastane až neskôr alebo najskôr súčasne s Dňom účinnosti. Ak by Objednávateľom zvolený Deň spustenia podľa Registračného formulára mal nastať skôr, ako je Deň účinnosti, potom platí, že Deň spustenia nastáva až Dňom účinnosti.

2.13. V prípade, ak si Objednávateľ pri vypĺňaní Registračného formulára nezvolí žiaden konkrétny Deň spustenia vybraného Balíka SaaS CLUBERIO, potom platí, že sa Deň účinnosti zhoduje s Dňom spustenia .

3. PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa umožniť Objednávateľovi na základe udelenej Licencie užívateľský prístup k SaaS CLUBERIO prostredníctvom Konta Objednávateľa, ako aj súvisiacu služby Helpdesk, a to všetko v rozsahu, spôsobom, v lehote a za podmienok špecifikovaných v Zmluve a VOP pre príslušný Balík SaaS CLUBERIO, ktorý si Objednávateľ vybral vyplnením a odoslaním Registračného formulára.

3.2. Objednávateľ sa uzatvorením Zmluvy zaväzujete uhrádzať celkovú cenu SaaS CLUBERIO vyúčtovanú Poskytovateľom ako súčet ceny za Balík a ceny za prípadne zvolené Doplnky v súlade s článkom 6 VOP riadne a včas, a to až do času ukončenia užívateľského prístupu Objednávateľa k jeho Kontu SaaS CLUBERIO spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto VOP, t.j. počas celého Rozhodného obdobia.

3.3. Poskytovateľ Zmluvou udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú a územne neobmedzenú Licenciu na používanie SaaS CLUBERIO v rozsahu objednaného Balíka a Doplnkov (ku ktorým má autorské práva Poskytovateľ) na časovo vymedzené Rozhodné obdobie.

3.4. Poskytovateľ Zmluvou udeľuje Objednávateľovi Licenciu v obmedzenom vecnom rozsahu zodpovedajúcom objednanému Balíku SaaS CLUBERIO a objednaných Doplnkov (ku ktorým má autorské práva Poskytovateľ), a to výlučne na vlastné interné použitie Objednávateľa.

3.5. Objednávateľ berie na vedomie, že práva duševného vlastníctva k SaaS CLUBERIO, ako aj k akýmkoľvek uverejneným materiálom (napr. Nápoveda), vrátane zverejnených textov na webovej stránke Poskytovateľa patria Poskytovateľovi. Tieto diela sú chránené autorským právom a všetky takéto práva sú vyhradené. Poskytovateľ však nemá takéto práva ku Kontu Objednávateľa, ani v ňom obsiahnutým Informáciám, teda k žiadnemu obsahu vytvorenému Objednávateľom alebo a/alebo Používateľmi.

3.6. Objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ ide o niektoré Doplnky k SaaS CLUBERIO – napr. prepojenia na iné softvérové riešenia - môžu sa na tieto vzťahovať autorské práva tretích osôb.

3.7. Miestom plnenia Zmluvy je Server zabezpečený Poskytovateľom, na ktorom sa nachádzajú všetky programové prostriedky pre využívanie funkcií SaaS CLUBERIO.

3.8. Objednávateľ sa zaväzujete používať SaaS CLUBERIO spôsobom uvedeným v Zmluve a týchto VOP.

3.9. Licencia udelená Poskytovateľom podľa tohto článku VOP je predmetom nasledujúcich obmedzení:

3.9.1. SaaS CLUBERIO môže byť používaná okrem Objednávateľa iba Používateľmi;

3.9.2. každý zakúpený Balík, ako aj každý Doplnok je viazaný ku konkrétnemu Kontu Objednávateľa a ku konkrétnemu Centru a nie je možné, aby ich používalo viacero Centier;

3.9.3. Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženinu SaaS CLUBERIO, predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať ani používať SaaS CLUBERIO akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania SaaS CLUBERIO uvedenými v Zmluve a týchto VOP;

3.9.4. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie SaaS CLUBERIO v rozsahu udelenej Licencie, resp. akejkoľvek jej časti;

3.9.5. Objednávateľ nie je oprávnený tretej osobe postúpiť práva z Licencie, ktorá mu bola udelená Poskytovateľom; neplatí v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa za podmienky uzatvorenia osobitnej trojstrannej dohody (s Poskytovateľom) k prechodu práv a povinností zo Zmluvy z Objednávateľa na tretiu osobu.

3.10. Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa Zmluvy a VOP je Objednávateľ povinný bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť vyžiadanú a oznámenú Objednávateľovi Poskytovateľom; v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy, ako ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmkoľvek omeškaním Poskytovateľa, na ktoré malo vplyv neposkytnutie súčinnosti Objednávateľom včas.

4. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE BEZPLATNÚ VERZIU SaaS CLUBERIO

4.1. Zmluva k Bezplatnej verzii SaaS CLUBERIO sa považuje za platne uzatvorenú okamihom, keď Poskytovateľovi dôjde Objednávateľom vyplnený Registračný formulár pre Bezplatnú verziu dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. Zmluva nadobúda účinnosť až neskôr, a to doručením prístupových údajov na využívanie Bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO na email Objednávateľa. Odo dňa doručenia prístupových údajov je Objednávateľ oprávnený využívať Bezplatnú verziu SaaS CLUBERIO počas obmedzenej doby.

4.2. Uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že Bezplatnú verziu SaaS CLUBERIO bude používať za podmienok dohodnutých a bližšie špecifikovaných v Zmluve a týchto VOP.

4.3. Poskytovateľ na základe Zmluvy Objednávateľovi udeľuje bezodplatnú licenciu k Bezplatnej verzii SaaS CLUBERIO, čím vyjadruje súhlas na použitie SaaS CLUBERIO za podmienok upravených v Zmluve, týchto VOP pre Bezplatnú verziu; rozsah funkcií je stanovený Poskytovateľom a môže (ale nemusí byť) zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.

4.4. Poskytovateľ Zmluvou udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú a územne neobmedzenú Licenciu na používanie Bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO v Poskytovateľom stanovenom rozsahu funkcií a na časovo vymedzené obdobie uvedené na webovej stránke Poskytovateľa.

4.5. Poskytovateľ Zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciu v obmedzenom vecnom rozsahu zodpovedajúcom Bezplatnej verzii SaaS CLUBERIO a výlučne na vlastné interné použitie Objednávateľa.

4.6. Poskytovateľ udeľuje licenciu na použitie Bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO výlučne na účel, na ktorý je táto verzia vytvorená a určená. Poskytovateľ nezodpovedá za funkcionalitu, dostupnosť, zobrazenie ani presné dodržanie obmedzenej doby používania Bezplatnej verzie.

4.7. Licencia udelená Poskytovateľom podľa toho článku VOP k Bezplatnej verzii SaaS CLUBERIO je predmetom nasledujúcich obmedzení:

4.7.1. SaaS CLUBERIO môže byť používaná iba Objednávateľom a Používateľmi;

4.7.2. Bezplatná verzia SaaS CLUBERIO je viazaná ku konkrétnemu Kontu Objednávateľa a konkrétnemu Centru a nie je možné, aby ju používalo viacero Centier;

4.7.3. Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženinu SaaS CLUBERIO, predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať ani používať SaaS CLUBERIO akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania SaaS CLUBERIO uvedenými v Zmluve a týchto VOP;

4.7.4. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie SaaS CLUBERIO v rozsahu Licencie, resp. jej časti;

4.7.5. Objednávateľ nie je oprávnený tretej osobe postúpiť práva z licencie, ktorá mu bola udelená Poskytovateľom.

4.8. Pre Bezplatnú verziu SaaS CLUBERIO platia rovnako aj body 2.3 až 2.6, 3.5 až 3.8, 7.1.6 až 7.1.9, článok 8 a 9 VOP.

5. ROZHODNÉ OBDOBIE A UKONČENIE ZMLUVY

5.1. Poskytovateľ na Základe Zmluvy udeľuje Objednávateľovi Licenciu počas Rozhodného obdobia, t.j. odo Dňa spustenia do dňa zániku Zmluvy niektorým zo spôsobov podľa bodu 5.3 VOP.

5.2. Zmluva uzatvorená podľa týchto VOP je uzatvorená na dobu nEURčitú.

5.3. Zmluva zaniká:

5.3.1. písomnou výpoveďou Poskytovateľa z dôvodov podľa bodu 5.4 VOP ku dňu uplynutia výpovednej doby;

5.3.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, a to:

(i) v prípade mesačného Platobného obdobia za Balík ku dňu uplynutia výpovednej doby v trvaní 2 kalendárne mesiace; výpovedná doba začína plynúť kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane;

(ii) v prípade Platobného obdobia za Balík na určité predplatené časové obdobie ku dňu uplynutia už zaplateného predplateného časového obdobia;

5.3.3. písomným odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany z dôvodov stanovených zákonom ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane;

5.3.4. písomnou dohodou Zmluvných strán kedykoľvek počas platnosti Zmluvy ku dňu uvedenému v takej dohode ;

5.3.5. automaticky dňom nasledujúcim po márnom uplynutí doby splatnosti prvej elektronickej faktúry vystavenej Objednávateľovi v zmysle bodu 2.9 VOP, ktorá nebola Objednávateľom riadne a včas zaplatená.

5.4. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať z nasledovných dôvodov:

5.4.1. omeškanie Objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek faktúry o viac ako 30 dní po dni splatnosti faktúry; výpovedná doba je 15 dní a plynie od dňa doručenia výpovede Objednávateľovi;

5.4.2. z dôvodu podľa bodu 2.6 VOP; výpovedná doba je 15 dní a plynie od dňa doručenia výpovede Objednávateľovi.

5.5. Po zániku Zmluvy má Objednávateľ dodatočný prístup ku Kontu po dobu 30 dní; po uplynutí tejto doby bude Konto Objednávateľa a všetky v ňom obsiahnuté Informácie natrvalo vymazané.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Aktuálny Cenník Balíkov a Doplnkov je prístupný na webovej stránke Poskytovateľa. Odsúhlasením týchto VOP Objednávateľ vyhlasuje, že sa s Cenníkom riadne oboznámil a tento bezvýhradne akceptuje. Cena je uvedená v mene EURo.

6.2. Cena Balíka SaaS CLUBERIO je stanovená za Platobné obdobie, ktoré môže mať formu mesačného obdobia (t.j. vždy za kalendárny mesiac) alebo formu predplatného na určité časové obdobie (toto časové obdobie je vymedzené v Cenníku). Platobné obdobie za Balík SaaS CLUBERIO si Objednávateľ vyberá v Registračnom formulári.

6.3. Cena Doplnku/Doplnkov SaaS CLUBERIO je stanovená za Platobné obdobie, ktoré môže mať formu mesačného obdobia (t.j. vždy za kalendárny mesiac) alebo formu jednorazovej odplaty za celé Rozhodné obdobie. Platobné obdobie za Doplnok/Doplnky SaaS CLUBERIO si Objednávateľ vyberá v Registračnom formulári, resp. pri neskoršom pridaní Doplnku/Doplnkov.

6.4. V prípade zvoleného mesačného Platobného obdobia za Balík a/alebo Doplnok sa platí vždy za kalendárny mesiac, a to mesačne vopred na základe elektronickej faktúry vystavanej Poskytovateľom medzi 1. až 5. dňom predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; splatnosť faktúry je desať (10) kalendárnych dní od doručenia faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa ; pre určenie mesačnej ceny príslušného Balíka a Doplnkov SaaS CLUBERIO pre Objednávateľa je rozhodný aktuálny Cenník prístupný na webovej stránke Poskytovateľa.

6.5. V prípade zvoleného Platobného obdobia za Balík na určité predplatené časové obdobie sa cena za Balík platí vždy vopred za celé zvolené obdobie predplatného, a to na základe elektronickej faktúry vystavanej Poskytovateľom; splatnosť faktúry je desať (10) kalendárnych dní od doručenia faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa

6.6. V prípade zvolenej jednorazovej platby za Doplnok sa cena za dané Doplnok platí jednorazovo na celé trvanie Rozhodného obdobia (bez ohľadu na jeho dĺžku); a to na základe elektronickej faktúry vystavanej Poskytovateľom; splatnosť faktúry je desať (10) kalendárnych dní od doručenia faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa.

6.7. V prípade, ak prvá Objednávateľovi vystavená elektronická faktúra podľa bodu 6.4 VOP bola Objednávateľom zaplatená ako cena za celý kalendárny mesiac, pričom Deň spustenia nastal neskôr ako v prvý kalendárny deň príslušného mesiaca, preplatok ceny za daný kalendárny mesiac bude proporcionálne vypočítaný a zohľadnený Poskytovateľom v cene vystavenej elektronickej faktúry na neskorší kalendárny mesiac.

6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípady záujmu Objednávateľa o zmeny Balíka SaaS CLUBERIO platia nasledovné pravidlá:

6.8.1. v prípade mesačného Platobného obdobia je možné zmeniť Balík, a to:

(i) výberom vyššieho Balíka (zahŕňajúceho viacero funkcií za vyššiu cenu) kedykoľvek v priebehu Rozhodného obdobia s tým, že zmena Balíka nastane do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Poskytovateľovi s tým, že v najbližšej nasledujúcej elektronickej faktúre bude Poskytovateľom k cene Balíka na nasledujúci kalendárny mesiac proporcionálne doúčtovaný rozdiel ceny pôvodného Balíka a ceny zmeneného vyššieho Balíka za už začatý kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena Balíka;

(ii) výberom nižšieho Balíka (zahŕňajúceho menej funkcií za nižšiu cenu) kedykoľvek v priebehu Rozhodného obdobia s tým, že zmena Balíka nastane až od najbližšieho kalendárneho mesiaca po doručení požiadavky na zmenu Balíka Poskytovateľovi s tým, že v najbližšej nasledujúcej elektronickej faktúre bude Poskytovateľom fakturovaná cena už zmeneného nižšieho Balíka; v prípade, ak už Objednávateľovi bola doručená elektronická faktúra na nasledujúci kalendárny mesiac obsahujúca cenu pôvodného Balíka pred jeho zmenou, je Objednávateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi (bez úhrady) danú elektronickú faktúru na opravu formou zaslaného emailu s tým, že Poskytovateľ vystaví bez zbytočného odkladu novú elektronickej faktúru zohľadňujúcu zmenu na nižší Balík.

6.8.2. v prípade Platobného obdobia za Balík na určité predplatené časové obdobie je možné zmeniť Balík, a to:

(i) výberom vyššieho Balíka (zahŕňajúceho viacero funkcií za vyššiu cenu) kedykoľvek v priebehu Rozhodného obdobia s tým, že zmena Balíka nastane do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Poskytovateľovi s tým, že Poskytovateľ následne bez zbytočného odkladu vystaví Objednávateľovi elektronickú faktúru, v ktorej bude Poskytovateľom proporcionálne doúčtovaný rozdiel ceny pôvodného Balíka a ceny zmeneného vyššieho Balíka do konca Platobného obdobia, v ktorom nastala zmena Balíka;

(ii) zmeniť Balík výberom nižšieho Balíka (zahŕňajúceho menej funkcií za nižšiu cenu) počas už zaplateného predplateného časového obdobia v tomto prípade nie je možné; v prípade požiadavky na zmenu Balíka na nižší Balík, zmena Balíka nastane až od začiatku nasledujúceho Platobného obdobia.

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípady záujmu Objednávateľa o zmeny Doplnku/Doplnkov SaaS CLUBERIO platia nasledovné pravidlá:

6.9.1. pridať Doplnok/Doplnky je možné kedykoľvek v priebehu Rozhodného obdobia s tým, že zmena nastane do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Poskytovateľovi. Pri zaslaní požiadavky Objednávateľa na pridanie Doplnku/Doplnkov si objednávať vždy zvolí Platobné obdobie. V prípade zvoleného mesačného Platobného obdobia bude v najbližšej nasledujúcej elektronickej faktúre Poskytovateľom proporcionálne doúčtovaná k mesačnej cene na nasledujúci kalendárny mesiac aj cena za pridaný Doplnok/Doplnky za kalendárny mesiac, v ktorom nastala zmena Doplnku/Doplnkov. V prípade zvolenej jednorazovej platby bude cena za novo pridaný Doplnok/Doplnky fakturovaná Poskytovateľom v elektronickej faktúre bez zbytočného odkladu po doručení požiadavky.

6.9.2. odobrať Doplnok/Doplnky v priebehu Rozhodného obdobia:

(i) je možné v prípade mesačného Platobného obdobia za odobraný Doplnok/Doplnky kedykoľvek, s tým, že zmena nastane až od najbližšieho nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení požiadavky na zmenu Poskytovateľovi. V najbližšej nasledujúcej elektronickej faktúre bude Poskytovateľom fakturovaná cena už bez odobraného Doplnku/Doplnkov; v prípade, ak už Objednávateľovi bola doručená elektronická faktúra na nasledujúci kalendárny mesiac obsahujúca cenu odobraného Doplnku/Doplnkov, je Objednávateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi (bez úhrady) danú elektronickú faktúru na opravu formou zaslaného emailu s tým, že Poskytovateľ vystaví bez zbytočného odkladu novú elektronickej faktúru zohľadňujúcu zmenu Doplnku/Doplnkov.

(ii) nie je možné v prípade zvolenej jednorazovej platby za Doplnok/Doplnky.

6.10. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov a/alebo nebude vystavená v súlade so Zmluvou a týmito VOP, má Objednávateľ právo ju vrátiť v termíne splatnosti Poskytovateľovi na prepracovanie spolu s uvedením všetkých chýbajúcich náležitostí a nedostatkov príslušnej faktúry (bez uvedenia všetkých chýbajúcich náležitostí a nedostatkov príslušnej faktúry sa nepovažuje faktúra za oprávnene vrátenú). Za podmienky, že faktúra nespĺňa vyššie uvedené náležitosti a Objednávateľ faktúru Poskytovateľovi vráti do uplynutia termínu splatnosti a presne špecifikujete chýbajúce náležitosti, prestáva platiť pôvodný termín splatnosti faktúry a Objednávateľ nie je omeškaní s jej zaplatením. Nový termín splatnosti faktúry je desať (10) kalendárnych dní od doručenia opravenej novej elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa.

6.11. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov Objednávateľa, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, oproti údajom pôvodne uvedeným v Registračnom formulári (a to vrátane údaja o emailovej adrese Objednávateľa), je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu zmeniť tieto údaje v prostredí Konta Objednávateľa; zmena údajov je účinná voči Poskytovateľovi uložením zmien v Konte Objednávateľa; zmena údajov sa môže uskutočniť aj bez potreby vyhotovenia osobitného dodatku k Zmluve.

6.12. Cena sa považuje za riadne a včas zaplatenú Objednávateľom až dňom pripísania celej vyfakturovanej ceny na účet Poskytovateľa špecifikovaný v elektronickej faktúre. V prípade omeškania Objednávateľa s plnením splatných peňažných záväzkov má Poskytovateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania s plnením peňažného záväzku podľa Zmluvy až do zaplatenia.

6.13. V prípade, ak sa počas platnosti Zmluvy Poskytovateľ stane platcom DPH, k cene podľa Cenníka sa pripočítava DPH podľa aktuálnej zákonnej sadzby; v takom prípade bude Poskytovateľom zverejnený na webovej stránke nový Cenník spolu s uvedením ceny bez DPH/s DPH.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Objednávateľ súhlasom s týmito VOP berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

7.1.1. Poskytovateľ garantuje dostupnosť SaaS CLUBERIO, okrem výnimočných prípadov nedostupnosti SaaS CLUBERIO (počas zanedbateľnej doby) spôsobenej potrebou pravidelných aktualizácií, updatov, resp. vylepšovaním funkcionality SaaS CLUBERIO alebo z dôvodu iných náhodných udalostí, ktoré nastali bez zavinenia a/alebo vôle Poskytovateľa tak, ako je uvedené v ďalších bodoch tohto článku VOP.

7.1.2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť SaaS CLUBERIO z dôvodov nedostupnosti Servera, najmä v prípadoch spôsobených prevádzkovateľom Servera a/alebo z dôvodov vyššej moci.

7.1.3. Poskytovateľ garantuje funkcionalitu a plné zobrazenie všetkých funkcií príslušného Balíka a Doplnkov SaaS CLUBERIO iba za predpokladu (i) funkčného a dostatočne rýchleho internetového pripojenia zariadenia, prostredníctvom ktorého sa vstupuje do Konta Objednávateľa a zároveň, ak je (ii) prístup do Konta uskutočnený cez niektorý z najnovšie vydaných verzií webových prehliadačov (odporúčané webové prehliadače Poskytovateľ môže zverejňovať na svojej webovej stránke pri popise SaaS CLUBERIO).

7.1.4. Poskytovateľ zodpovedá za kompatibilitu SaaS CLUBERIO výlučne s ním vymenovanými Doplnkami k SaaS CLUBERIO a prepojeniami na ním vymenované softvérové riešenia (napr. smart mail); tieto softvérové riešenia sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ však nezodpovedá za dostupnosť a funkcionalitu tých softvérových riešení, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Poskytovateľa.

7.1.5. Poskytovateľ priebežne zabezpečuje funkcionalitu SaaS CLUBERIO prostredníctvom služby Helpdesk, ktorá je bezodplatne dostupná pre Objednávateľa (vrátane Používateľov) vždy počas Pracovných dní; mimo Pracovných dní je uvedená služba dostupná vždy individuálne, a to po kontaktovaní Poskytovateľa emailom v rámci časových možností Poskytovateľa. Kontaktné údaje na službu Helpdesk sú: +421 910 656 812 , e-mail: info(zavinac)CLUBERIO Účelom služby Helpdesk nie je poskytnutie školenia k využívaniu SaaS CLUBERIO. Školenie k využívaniu SaaS CLUBERIO je možné si dohodnúť s Poskytovateľom na základe osobitnej dohody.

7.1.6. Poskytnutie SaaS zo strany Poskytovateľa znamená sprístupnenie softvéru CLUBERIO prostredníctvom vzdialeného prístupu k Serveru, na ktorom sa nachádzajú všetky programové prostriedky pre využívanie SaaS CLUBERIO, a to cez internetovú sieť. Vzhľadom na to, že samotné zabezpečenie prístupu cez internetovú sieť k SaaS CLUBERIO (napr. prostredníctvom antivírových programov) je vo výlučnej dispozícii Objednávateľa, Poskytovateľ nezodpovedá za rozhodnutia a konanie Objednávateľa súvisiace so zabezpečením prístupu cez internetovú sieť do SaaS CLUBERIO, resp. celkovým zabezpečením zariadenia, prostredníctvom ktorého Objednávateľ vstupuje do svojho Konta. Z toho dôvodu Objednávateľ vyhlasuje, že výslovne berie na vedomie skutočnosť, že Poskytovateľ nemôže zaručiť 100% digitálnu bezpečnosť SaaS CLUBERIO pri užívaní a ukladaní Informácií v SaaS CLUBERIO, a to aj napriek tomu, že zo strany Poskytovateľa, ako aj vlastníka Serveru, poskytovanú službu ako aj softvér a Server chráni kvalitné dostupné technologické zabezpečenie v oblasti bezpečnosti informačných technológií vo svete s ohľadom na aktuálny stav poznania a vývoja technológií. Uvedené platí rovnako aj pre zariadenia, prostredníctvom ktorých budú do Konta Objednávateľa vstupovať Používatelia.

7.1.7. Akékoľvek vykonané zmeny alebo zásahy do zariadenia alebo softvérového vybavenia takéhoto zariadenia, prostredníctvom ktorého Objednávateľ vstupuje do svojho Konta, môžu mať priamy dopad na bezpečnosť a zabezpečenie SaaS CLUBERIO. Bezpečné používanie technológií a zariadení vyžaduje ich bezpečnú konfiguráciu a pravidelnú aktualizáciu. Objednávateľ preto berie na vedomie, že nesprávnym používaním a nakladaním so zariadením a technológiami resp. ich nepoužívaním, rovnako ako aj tým, že nezabezpečí včasnú a riadnu aktualizáciu takých technológií a zariadení, Objednávateľ znižuje mieru zabezpečenia svojho zariadenia, prostredníctvom ktorého Objednávateľ vstupuje do svojho Konta, a teda v konečnom dôsledku aj SaaS CLUBERIO. Uvedené platí rovnako aj pre zariadenia, prostredníctvom ktorých budú do Konta Objednávateľa vstupovať Používatelia.

7.1.8. Poskytovateľ nenesie žiadnu občianskoprávnu, obchodnoprávnu, ani trestnoprávnu zodpovednosť vzniknutú na základe poskytnutia nesprávnych, neúplných a/alebo nepresných identifikačných údajov Poskytovateľovi Objednávateľom v rámci zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, rovnako nezodpovedá ani za prípadné škody spôsobené Objednávateľovi nedovoleným alebo nesprávnym užívaním SaaS CLUBERIO, vrátane Bezplatnej verzie SaaS CLUBERIO Používateľmi alebo akýmikoľvek tretími osobami, pokiaľ k takému použitiu nedošlo úmyselným zavinením Poskytovateľa.

7.1.9. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah, správnosť ani úplnosť Informácií uložených, zhromaždených alebo generovaných Objednávateľom a/alebo Používateľmi prostredníctvom SaaS CLUBERIO; najmä Poskytovateľ nijako nezodpovedá za súlad Informácií s príslušnými právnymi predpismi, ako ani použitie Informácií Objednávateľom a/alebo Používateľmi.

7.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že po zvážení všetkých okolností, ktoré sú im známe pri uzatváraní Zmluvy a/alebo by im mali byť známe pri vynaložení obvyklej starostlivosti, výška celkovej škody predvídateľnej ako možný dôsledok porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a VOP (s výnimkou bodu 7.1.1 v spojení s bodom 7.3 VOP), neprekračuje výšku zodpovedajúcej 25% vypočítanej mesačnej ceny príslušného Balíka SaaS CLUBERIO.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa podľa bodu 7.1.1 VOP, v dôsledku ktorého dôjde k nedostupnosti SaaS CLUBERIO po dobu dlhšiu ako 24 hodín, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vypočítanej ako mesačná cena za využívanie príslušného Balíka SaaS CLUBERIO Objednávateľom (uvedené zmluvná pokuta sa vypočíta z ceny príslušného Balíka SaaS CLUBERIO platenej Objednávateľom v čase tu špecifikovaného porušenia povinnosti Poskytovateľa). Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu VOP do 15 dní odo dňa porušenia špecifikovanej povinnosti Poskytovateľa, inak jeho nárok na zmluvnú pokutu zaniká. V prípade včasného uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu VOP sa Zmluvné strany dohodli, že Rozhodné obdobie na využívanie príslušného Balíka SaaS CLUBERIO Objednávateľom sa predĺži o jeden kalendárny mesiac, pričom suma nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty sa automaticky započítava na cenu príslušného Balíka SaaS CLUBERIO za daný kalendárny mesiac, o ktorý sa predĺžilo Rozhodné obdobie podľa tohto bodu VOP.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu podľa bodu 7.1.1 v spojení s bodom 7.3 VOP, je vylúčený súčasný nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy, vzťahy vznikajúce v priamej či nepriamej súvislosti so Zmluvou (zodpovednostné vzťahy) sa riadia vo veciach, ktoré neupravuje Zmluva slovenským právnym poriadkom.

8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy vzájomnou dohodou a zmierom.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa spor nepodarí vyriešiť zmierlivou cestou, sú na riešenia sporov medzi Zmluvnými strany vzniknutými v súvislosti alebo na základe Zmluvy príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

9. OSOBNÉ ÚDAJE

9.1. V súlade s Nariadením EURópskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto Poskytovateľ - ktorého totožnosť je uvedená v bode 1.1 týchto VOP - informuje dotknuté osoby, že bude ako prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje poskytnuté Poskytovateľovi dotknutými osobami na predzmluvnom a zmluvnom základe, t.j. v súvislosti a na účely predzmluvných vzťahov a záväzkovo-právneho vzťahu založeného Zmluvou a na účely oprávneného záujmu Poskytovateľa (t.j. uplatňovanie práv/sankcií zo Zmluvy; vo vzťahu k Používateľom aj získanie a spracúvanie údajov Používateľov, ktorých Objednávateľ autorizoval využívať SaaS CLUBERIO na účely efektívneho plnenia Zmluvy a pri správe SaaS CLUBERIO). Poskytovateľ týmto ďalej podľa čl. 13 nariadenia poučuje dotknuté osoby o zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

9.2. Na účely tejto informácie o spracúvaní osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a ktoré Poskytovateľ spracúva v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, na účely oprávneného záujmu Poskytovateľa a ktoré získal od dotknutej osoby, predovšetkým pokiaľ ide o:

9.2.1. záujemcu o SaaS CLUBERIO,

9.2.2. Objednávateľa SaaS CLUBERIO,

9.2.3. osobu, ktorá vystupujete v mene záujemcu alebo Objednávateľa ako fyzická osoba, či už pri uzatváraní Zmluvy alebo pri riešení zmluvného vzťahu (napr. reklamácií) počas trvania Zmluvy,

9.2.4. prípadne ide o Používateľa fyzickú osobu autorizovanú využívať SaaS CLUBERIO.

9.3. Poskytovateľ v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov počas Rozhodného obdobia trvania Zmluvy na účely oprávneného záujmu Poskytovateľa aj po skončení trvania Zmluvy spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej fyzickej osoby najmä na účely:

9.3.1. zavádzania a plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov, najmä spracovanie objednávky a vystavenie faktúr, riešenie reklamácií, podnetov a sťažností,

9.3.2. pri plnení zmluvných vzťahov na účel plnenia predmetu Zmluvy, zabezpečenie vedenia Konta,

9.3.3. zabezpečenia uplatňovania práv Zmluvných strán zo Zmluvy a VOP,

9.3.4. obchodno-marketingovej komunikácie a propagácie Poskytovateľa,

9.3.5. plnenia ostatných povinností vyplývajúcich Poskytovateľovi zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

9.3.6. vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,

9.3.7. po skončení zmluvného vzťahu na základe Zmluvy pri doriešení nevysporiadaných záväzkov súvisiacich s SaaS CLUBERIO.

9.4. V rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov a na účely oprávneného záujmu Poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním služby sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie Zmluvy a to najmä: meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail, adresa) Objednávateľa fyzickej osoby alebo štatutárneho orgánu Objednávateľa právnickej osoby, údaje o platbe, údaje o predmete Zmluvy, údaje o registrácií a používaní Konta. Údaje o Používateľoch sú spracúvané len na účely plnenia Zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail, adresa).

9.5. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná Poskytovateľovi osobné údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude Poskytovateľ oprávnený vykonávať spracúvanie údajov a s tým spojené činnosti. Poskytnutie osobných údajov je však zmluvnou požiadavkou, avšak to len v rozsahu nevyhnutnom na uzavretie Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy a iné činnosti vymedzené v bodoch 9.3.1 až 9.3.6 VOP v súvislosti so Zmluvou alebo predzmluvným vzťahmi pred jej uzatvorením. Poskytovateľ však upozorňuje, že v prípade, ak požadované povinné osobné údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok neuzatvorenie Zmluvy alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

9.6. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú, t.j. počas Rozhodného obdobia trvania Zmluvy a po skončení zmluvného vzťahu na uplatnenie právnych nárokov, a to najmenej 5 rokov; v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

9.7. Osobné údaje sú a môžu poskytované v nevyhnutnom rozsahu predovšetkým nasledovným príjemcom: daňové úrady, súdy, Úrad na ochranu osobných údajov SR, advokáti, poštový podnik, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány štátnej správy a samosprávy, poskytovatelia platobných služieb a ďalšie tretie strany, ktorým je Poskytovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov a poverení.

9.8. V rámci zákonnej povinnosti sú Poskytovateľom spracúvané osobné údaje predovšetkým na účely: zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je Poskytovateľ povinný viesť v súlade s ustanoveniami nariadenia.

9.9. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb nebudú Poskytovateľom prenášané do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

9.10. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb nebudú Poskytovateľom použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9.11. Poskytovateľ nemá záujem ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté, na iný účel ako je uvedený v tomto článku VOP.

9.12.1. Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré Poskytovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje používané.

9.12.2. Právo na opravu – Poskytovateľ prijme primerané opatrenia, aby sa zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré má k dispozícii. Ak je dotknutá osoba názoru, že údaje, ktorými disponuje Poskytovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má právo požiadať Poskytovateľa, aby sa upravili, aktualizovali alebo doplnili.

9.12.3. Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo požiadať Poskytovateľa o vymazanie osobných údajov; toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, napríklad môže mať za následok nemožnosť pokračovať v zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou alebo by výmaz bol v rozpore s právnymi povinnosťami Poskytovateľa - čo znamená, že takej požiadavke Poskytovateľ nebude môcť vyhovieť.

9.12.4. Právo na obmedzenie spracúvania – právo požiadať Poskytovateľa, aby prestal používať niektoré osobné údaje. Ide napríklad o prípady, ak sa osoba domnieva, že niektoré osobné údaje môžu byť nepresné alebo že nie je potrebné tieto osobné údaje využívať.

9.12.5. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností aj právo požiadať o prenos osobných údajov, na inú tretiu stranu podľa výberu.

9.12.6. Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Poskytovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a je podaná námietka, nebudú sa osobné údaje ďalej spracúvať.

9.12.7. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – v prípade domnienky, že osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, je možnosť podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9.13. V prípade, ak má dotknutá osoba záujem v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov uplatniť niektoré svoje právo podľa bodu 9.12 VOP u Poskytovateľa, môže tak urobiť písomne na adrese: SYNBIAN s. r. o., IČO: 51 936 984, Nezábudková 808/14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, Slovenská republika alebo emailom na: info(zavinac)CLUBERIO

10. ÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo týchto VOP je alebo sa stane neúplným, neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy, okrem prípadu, ak z ich povahy, obsahu alebo okolností, za ktorých bolo medzi Zmluvnými stranami dojednané vyplýva, že ho nie je možné oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy a/alebo VOP.

10.2. Odsúhlasením týchto VOP Objednávateľ potvrdzuje, že Zmluvu, z ktorej bližšie práva a povinnosti sú upravené aj v týchto VOP, uzatvoril so snahou dosiahnuť účel Zmluvy a účel týchto VOP a zaväzuje sa rešpektovať a plniť práva a povinnosti z toho vyplývajúce.

10.3. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami založené Zmluvou sa spravujú najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona a ďalšími dotknutými predpismi Slovenskej republiky.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a tieto VOP spolu s ich neskoršími zmenami predstavujú úplnú dohodu Zmluvných strán o celom predmete a obsahu Zmluvy a nahrádzajú akékoľvek a všetky predtým uzatvorené vzájomné dohody Zmluvných strán o predmete totožnom s predmetom tejto Zmluvy, či už písomne a/alebo ústne, uzatvorené akýmikoľvek spôsobmi pred uzatvorením Zmluvy. V prípade, ak sú ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP v rozpore s akýmikoľvek inými vyhláseniami Poskytovateľa, prednosť majú ustanovenia týchto VOP a Zmluvy; ak nie je uvedené inak, Zmluvu a VOP je možné meniť a dopĺňať iba v písomnej forme.

10.5. Poskytovateľ je oprávnený z dôvodov legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovanej SaaS CLUBERIO, zmien technických alebo zmien procesných pravidiel uplatňujúcich sa pri poskytovaní SaaS CLUBERIO, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií, updatov alebo aktualizácií SaaS CLUBERIO alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa jednostranne zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP ich novou verziou. Túto zmenu Poskytovateľ zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením platnosti a účinnosti novej verzie VOP, pričom zverejnenie Poskytovateľ zabezpečí aspoň jeden kalendárny mesiac pred účinnosťou zmeny. Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný informovať Objednávateľa/Používateľa o jednotlivých zmenách aj formou emailu, a to odoslaním správy na e-mailovú adresu Objednávateľa.

10.6. VOP alebo akákoľvek nová verzia VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uvedeným v záverečných ustanoveniach VOP, pričom aktuálne platné znenie VOP je vždy dostupné na webovej stránke Poskytovateľa.

10.7. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi, že zmeny VOP neprijíma, a to najneskôr do dňa účinnosti zmeny. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomný záväzkový vzťah a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak Objednávateľ v lehote podľa tohto bodu VOP Poskytovateľovi nedoručí svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa sa odo dňa účinnosti zmeny VOP riadia novými zmenenými VOP. Objednávateľ je povinný zaslať oznámenie o nesúhlase so zmenou VOP v písomnej forme na adresu aktuálneho registrovaného sídla Poskytovateľa podľa obchodného registra.

10.8. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia Zmluvy a/alebo VOP aj v inom ako slovenskom jazyku platí, že ich znenie vyhotovené v slovenskom jazyku sa použije ako rozhodné jazykové znenie a len toto znenie je právne záväzné pre Zmluvné strany. Znenie vyhotovené v akomkoľvek inom jazyku nie je právne záväzné pre Zmluvné strany a má len charakter informatívneho prekladu obsahu Zmluvy a VOP vyhotovených v slovenskom jazyku. V prípade slovenskej verzie a akejkoľvek inej jazykovej verzie je vždy rozhodujúca a má prednosť slovenská verzia.

10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, informácie, resp. iná korešpondencia, ktorá sa povinne podľa ustanovení zákona a/alebo Zmluvy a/alebo týchto VOP vyhotovuje v písomnej forme bude medzi Zmluvnými stranami doručovaná na ich aktuálne adresy zapísané v obchodnom registri ( www.orsr.sk ), resp. inom príslušnom registri, ak niektorá Zmluvná strana nie je povinne zapísaná v obchodnom registri (napr. živnostenský register, www.zrsr.sk).

10.10. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné písomnosti (vrátane faktúr), oznámenia, informácie, resp. iná korešpondencia (s výnimkou tej podľa bodu 10.9 VOP a bodu 6.11 VOP) bude medzi Zmluvnými stranami doručovaná na ich e-mailové adresy, a to nasledovne:

10.10.1. Poskytovateľ: info(zavinac)CLUBERIO

10.10.2. Objednávateľ : e-mailová adresa uvedená v Registračnom formulári, resp. iná e-mailová adresa neskôr zmenená Objednávateľom podľa bodu 6.11 VOP.

10.11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2019